Sabine Dendooven aangesteld als club-API

Ongewenst (seksueel) gedrag, pesten, fysiek geweld, kortom dingen die niet door de beugel kunnen, ontevredenheid bij de trainer, ouders, bestuurder, schutters, e.a. kunnen in iedere sportclub voorkomen. Elk ongenoegen, geschil of probleem kan veelal opgelost worden door een goede dialoog zonder verdere stappen te moeten ondernemen.

Algemene taakomschrijving

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is binnen de sportclub het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend (seksueel) gedrag en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder kan de API ook preventieactiviteiten uitvoeren binnen de organisatie en adviezen formuleren met betrekking tot dit thema.

Zijn taken kunnen dus bestaan uit:

 1. aanspreekpunt en eerste opvang
 2. coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
 3. preventieactiviteiten en ondersteuning
 1. Aanspreekpunt en eerste opvang

De API is binnen de sportclub het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft, in verband met grensoverschrijdend (seksueel) gedrag en lichamelijke en seksuele integriteit, en hierover met iemand wil spreken.

De API:

 • luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller
 • vormt zich een beeld van de situatie en probeert in te schatten welke stappen verder noodzakelijk zijn
 • bespreekt mogelijke doorverwijzingen of verleent advies over mogelijke stappen
 • informeert over afspraken, procedures of reglementen die binnen de sportorganisatie bestaan
 • maakt een correcte registratie en een schriftelijk verslag van vragen en incidenten
 1. Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing

De API zorgt ervoor dat elke vraag of klacht serieus genomen wordt. Hij of zij ziet erop toe dat de interne procedure gevolgd wordt en biedt ondersteuning bij de stappen die moeten worden gezet tijdens het intern behandelen van een vraag, klacht of melding. Daarvoor kan de API het ‘handelingsprotocol’ gebruiken. De API heeft geen hulpverlenende of onderzoekende rol. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding, verwijst de API door naar externe instanties binnen hulpverlening, politie en justitie. Hij of zij maakt hierbij gebruik van de ‘wegwijzer’.

 1. Preventieactiviteiten en ondersteuning

De API:

 • zorgt, samen met het bestuur, dat iedereen binnen de eigen sportorganisatie op de hoogte is van het bestaan en de rol van de API
 • zorgt in samenspraak met het bestuur voor bewustmaking in verband met de gedragsregels en afspraken over lichamelijke en seksuele integriteit in de sportorganisatie
 • houdt zich op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen rond het thema lichamelijke en seksuele integriteit in de sport (kwaliteitsbeleid, preventiebeleid, reactiebeleid)
 • ondersteunt desgewenst, en in samenspraak met het bestuur, begeleiders rond dit thema
 • geeft advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor kan het Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en het Vlaggensysteem gebruikt worden

Randvoorwaarden

De API:

 • is gemakkelijk bereikbaar voor iedereen in de sportclub, geen machtsfiguur maar iemand die gerespecteerd wordt omwille van eigenschappen als inlevingsvermogen, onkreukbaarheid, onafhankelijkheid en wijsheid
 • heeft/kent een duidelijk aanspreekpunt/contactpersoon binnen het bestuur van de sportclub
 • wordt via een duidelijk mandaat aangesteld door het bestuur
 • kan op verzoek een uittreksel uit het strafregister (minderjarigenmodel) voorleggen
 • werkt conform de uitgewerkte gedragscode, reglementen en statuten van de sportclub
 • kan rekenen op ondersteuning en opleiding

Competenties

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) heeft en geeft steun. Hij of zij geniet het vertrouwen en respect bij bestuur, begeleiders, ouders en jonge sporters, en is bereikbaar en aanspreekbaar voor alle betrokkenen.

Kennis:

 • begrijpt de werking van de sportorganisatie en zijn cultuur
 • kent de interne procedure zoals die is vastgelegd in de gedragscode
 • kent de gedragscode van de begeleiders van de sportclub
 • heeft inzicht in de aard en omvang van het probleem van lichamelijk en seksueel risicogedrag, in het bijzonder van seksueel misbruik
 • beschikt over correcte informatiebronnen en kan doorverwijzen op basis van een wegwijzer naar diensten voor hulpverlening, juridische bijstand, medische hulp, e.d.
 • kan de mogelijke juridische gevolgen van een klacht of melding inschatten.

Attitude:

 • heeft een onbesproken staat van dienst met betrekking tot lichamelijke en seksuele integriteit en de omgang met jonge sporters in het algemeen
 • beschikt over een valide visie en moraal ten aanzien van lichamelijke en seksuele integriteit
 • is onafhankelijk, neutraal en bedachtzaam (zowel t.a.v. de mogelijke pleger als het slachtoffer van een incident)
 • toont de bereidheid en het engagement om mee te zorgen voor een veilige omgeving voor jonge sporters
 • is in staat om elke vraag of klacht serieus te nemen